ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Historia Szkoły

Czasy przedwojenne

Dzieje i bogata tradycja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej sięgają czasów przedwojennych. Na mocy reformy ówczesnego szkolnictwa, szkoła powszechna, czyli odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawowej, była szkołą siedmioletnią (ostatnia klasa była przeznaczona dla uczniów nie  kontynuujących dalszej nauki).Utworzono trzy typy szkoły powszechnej: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Zgodnie z założeniami przedwojennego systemu oświaty, dopiero w lipcu 1937 roku Inspektor Szkolny w Bydgoszczy przemianował istniejącą w Nowej Wsi Wielkiej 2-klasową publiczną szkołę powszechną na publiczną szkołę powszechną stopnia pierwszego. Placówka tego typu realizowała program tylko czterech klas i niestety nie dawała uprawnień do podjęcia nauki w gimnazjum.  W tym celu należało ukończyć kolejne dwa stopnie edukacji powszechnej.

Przyjęta w 1932 roku struktura szkolnictwa obowiązywała aż do roku 1948, kiedy została zniesiona przez władze powojennej Polski.


Lata powojenne

Dzieci z Nowej Wsi Wielkiej i okolic uczyły się początkowo  w trzech oddalonych od siebie budynkach. Warunki nauki  i  pracy były bardzo trudne, stąd cała społeczność szkolna z niecierpliwością czekała na oddanie do użytku pięknego i nowoczesnego budynku nowej szkoły. Uroczyste otwarcie placówki przy ulicy Ogrodowej nastąpiło 31 sierpnia 1952 roku. Było to prawdziwe święto dla uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego i okolicznych mieszkańców, a także ówczesnego Kierownika Szkoły pana Henryka Wiśniewskiego.  Jasne i przestronne sale lekcyjne robiły ogromne wrażenie, a także stwarzały godne warunki do nauki i zabawy. Wszyscy byli dumni z nowego sprzętu, mebli oraz pomocy naukowych, w które została wzbogacona szkoła.


Lata sześćdziesiąte i dzieje późniejsze

Do lat sześćdziesiątych nauka w szkole podstawowej trwała siedem lat. Od roku szkolnego 1960/1961 rozpoczęto wprowadzanie reformy szkolnictwa. Dzieci uczęszczające od tego roku do szkoły kończyły w 1968 roku już szkołę ośmioklasową.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej od początku swojej działalności niezmiennie się rozwija. Z roku na rok staje się lepiej wyposażona i coraz bardziej kolorowa. W pięknych i barwnych salach lekcyjnych panuje doskonała atmosfera do twórczej pracy, zdobywania wiedzy oraz umiejętności i doświadczeń.

Na przestrzeni lat, liczba uczniów naszej szkoły stale wzrastała. Przez dziesięciolecia pokolenia miejscowych i okolicznych rodzin stawiały pierwsze kroki na drodze swojej edukacji w nowowiejskiej szkole pod opieką wykształconych, wykwalifikowanych i troskliwych pedagogów. Dzięki swojej ciężkiej pracy, wysiłkowi i aktywności uczniowie osiągali na przestrzeni lat liczne sukcesy. Byli częstymi uczestnikami oraz laureatami wielu olimpiad, konkursów przedmiotowych, recytatorskich, teatralnych i plastycznych. Mają na koncie także szereg osiągnięć sportowych nagradzanych medalami, pucharami i dyplomami dumnie prezentowanymi w szkolnych gablotach. Sukcesy te ogromnie wszystkich cieszą i wzmacniają nasze poczucie wartości oraz sensu ciężkiej pracy, a także realizowania pasji i zainteresowań.

W pogłębianiu i rozwijaniu zdolności oraz talentów pomagają naszym uczniom liczne koła zainteresowań działające w szkole oraz prowadzący je z wielkim zaangażowaniem nauczyciele. Od lat starają się oni sprostać wymaganiom upływającego czasu i oczekiwaniom swoich podopiecznych, w nowatorski i interesujący sposób zachęcając ich do podejmowania ambitnych działań.

Szczególnym wydarzeniem w dziejach naszej placówki było nadanie przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 25 października 1977 roku, Zbiorczej Szkole Gminnej w Nowej Wsi Wielkiej, imienia Marii Konopnickiej, która została naszym patronem. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez samych uczniów, dzięki ich pracy w ramach czynów społecznych. Równie ważnym, doniosłym i niezapomnianym momentem w historii naszej placówki, było otrzymanie Sztandaru Szkoły. Nastąpiło to dzięki staraniom szkolnego Komitetu Rodzicielskiego, ówczesnej dyrekcji szkoły oraz ofiarności zakładów pracy, w tym bydgoskiego ,,Eltor-u”.

Wszyscy jesteśmy dumni ze szkolnego Sztandaru, szczególnie, gdy niezmiennie towarzyszy nam podczas szkolnych uroczystości  i świąt, przybliżając ideały, które niesie oraz mobilizując do  kultywowania szkolnych obyczajów i tradycji wypracowanych przez kilka pokoleń naszych uczniów.


Lata dziewięćdziesiąte

          Ogromną radość sprawiło uczniom, gronu pedagogicznemu i wszystkim sympatykom naszej szkoły, oddanie do użytku w roku szkolnym 1994/1995 nowoczesnej i przestronnej sali gimnastycznej. Od lutego 1997 roku młodzież cieszy się z nauki w części nowo powstałego budynku, w którym znajdują się sale lekcyjne spełniające wysokie oczekiwania.

Komfortowe i godne warunki zapewnione w szkole sprzyjają uczniom i nauczycielom oraz sprawiają, że wszyscy z przyjemnością oraz wielką radością przebywają w jej murach.


Czasy najnowsze

         Od 1 września 1999 roku kolejna reforma systemu oświaty realizowana w Polsce doprowadziła do przekształcenia dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową. W związku z tym, w roku szkolnym 1999/2000 uczniowie dotychczasowych klas VII stali się uczniami I klas nowo utworzonego gimnazjum. W szkole podstawowej pozostali jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie dawnych klas VIII, którzy byli ostatnim rocznikiem szkoły ośmioklasowej sprzed reformy.

Czas nauki w szkole podstawowej był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap edukacyjny trwał trzy lata (klasy I-III) i nazywano kształceniem zintegrowanym. Zajęcia zintegrowane prowadzone były w każdej z najmłodszych klas przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy, wspieranego przez nauczyciela języka angielskiego i religii. W trakcie kolejnych trzech lat, czyli drugiego etapu edukacyjnego, wiedzę zdobywali uczniowie klas  IV-VI, a zajęcia prowadzili nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Wszyscy uczniowie klas VI kończący szkołę podstawową przystępowali do obowiązkowego ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a od następnego roku szkolnego kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum.

 Gimnazjum. Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa.

Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej zostało powołane w 1999 roku w związku z ówczesną reformą edukacji. W pierwszym roku szkoła liczyła 63 uczniów.  Wychowawcami byli: pani Teresa Błaszyk, pani Irena Jędrusik i pani Ewa Szmyt. Funkcję dyrektora pełnił pan Aleksander Królikowski, który również po latach, w czerwcu 2018 roku, zamknął działalność tej placówki. 

7 czerwca 2002 roku nadano szkole imię Jana Kochanowskiego. Przez cały czas swojej działalności Gimnazjum reprezentowało bardzo wysoki poziom nauczania, a uczniowie zdobywali wysokie noty w egzaminach zewnętrznych, umożliwiające im kontynuowanie nauki w wybranych szkołach średnich. Uczniowie odnosili sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki oraz dyscyplinach sportowych. Rozwijali swoje pasje, zdolności i zainteresowania. Byli także laureatami licznych konkursów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.

 Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne. Powstał Zespół Szkół w Nowej Wsi Wielkiej, który miał pod swoją opieką zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum. Rozwiązanie to nie zdało egzaminu i w 2007 r.  powrócono do wcześniejszej struktury – organizacyjnego podziału na szkołę podstawową i gimnazjum.

Rok 2012 szczególnie zapisał się w historii naszej placówki- podwójny jubileusz – 60. lecie istnienia Szkoły Podstawowej oraz 35. lecie nadania Szkole imienia Marii Konopnickiej. Przez cały jubileuszowy rok trwały różne konkursy i imprezy towarzyszące pod hasłem „Nasza szkoła wczoraj, dziś i jutro”. Między innymi „Sztandarowy Koncert, który stał się podsumowaniem wszelkich starań zdobycia środków na zakup nowego sztandaru szkoły. Powstał również upamiętniający film dokumentujący historie naszej Jubilatki. 

Zmiany organizacyjne nie przeszkodziły jednak w optymalizacji  infrastruktury budynków szkół.  Wykorzystując środki przekazywane przez Organ prowadzący, środki z różnych programów unijnych, pozarządowych, a także od sponsorów udało się odnowić elewację budynków, kompleksowo wyremontować wszystkie sale lekcyjne, które wyposażono w nowe i kolorowe meble. Klasy wyposażono  nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, komputery, laptopy . Ze środków pozyskanych z programu unijnego „Wesoła szkoła” całkowicie zmodernizowano i zmieniono wygląd małej sali gimnastycznej, która stała się  także salą  zabaw. Wszystkie te zmiany składają się na nowoczesny wygląd prawie już siedemdziesięcioletniej szkoły.

Z czasem  w wyniku kolejnej reformy edukacji z 2017 roku, podjęto decyzję o stopniowym wygaszaniu działalności Gimnazjum a uczniowie, nauczyciele, pracownicy oraz infrastruktura placówki zostali organizacyjnie włączeni do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej.

Ostatni absolwenci Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego opuścili mury szkoły w czerwcu 2018 roku, zamykając jej historię.  Od tej pory wszyscy uczniowie uczęszczają do ośmioklasowej Szkoły Podstawowej.

Struktura szkoły

Dyrektor placówki – pani Justyna Łukaszewicz

Wicedyrektor – pani Hanna Paetzke

Wicedyrektor – pani Honorata Pańka

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego – Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, który wspiera wysiłki dyrekcji szkoły i dokłada wszelkich starań zmierzających do rozwoju placówki, zarówno w wymiarze podnoszenia jakości kształcenia, jak i wzmocnienia szkolnej bazy lokalowej. Proces edukacyjny realizowany jest przez 57 nauczycieli, którzy wspierani są przez 20 pracowników obsługi i administracji. Szkoła liczy 25 oddziałów, w których w roku szkolnym   2020/2021 uczy się 472 uczniów.

Reprezentantem interesów uczniów jest Samorząd Uczniowski organizujący różnorodne uroczystości oraz akcje, a także kreujący wewnątrzszkolną aktywność uczniowską. Organem wspierającym szkołę jest Rada Rodziców, która ma wpływ na codzienne funkcjonowanie placówki i przyczynia się do jej optymalnego rozwoju.

       Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w Nowej Wsi Wielkiej  i okolicznych miejscowościach należących do gminy, tj.: Dąbrowie Wielkiej, Nowej Wiosce, Dobromierzu, Tarkowie, Leszycach i Januszkowie.

Zasoby szkoły

Na obraz innowacyjnej i nieustannie rozwijającej się placówki składa się praca  twórczych i aktywnych uczniów, chętnych do współpracy i wspierających rodziców,  realizujących nowe projekty nauczycieli oraz dyrekcji, kreującej nowoczesny wizerunek szkoły z pasją, a także wsparcie pracowników administracji i obsługi.

Szkolna biblioteka stanowi Centrum Informacji Szkoły, posiada 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. W 2018 roku przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Szkolnictwa pozyskując  15tys. zł. na wzbogacenie księgozbioru i zaopatrując bibliotekę w nowości.  Od września 2020 r. można zapoznać się z zasobami biblioteki korzystając z katalogu online. Godziny pracy biblioteki są w każdym roku szkolnym dostosowane do potrzeb uczniów.

W szkole bardzo ważną rolę pełni świetlica. W odpowiednio przystosowanych dla dzieci najmłodszych i starszych uczniów pomieszczeniach odbywają się różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania wychowanków, a także wspierające ich potrzeby emocjonalne i edukacyjne.

W przeznaczonych na świetlicę pomieszczeniach, znajdujących się w budynku A i B naszej placówki, od samego rana organizowane są zajęcia opiekuńcze dla uczniów oczekujących na rozpoczęcie zajęć, a następnie dla dzieci odpoczywających tu    po całym dniu nauki i czekających na rodziców lub odjazd autobusu szkolnego.       W świetlicy uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe i przebywają tu pod opieką nauczycieli świetlicy. Dzieci maja do dyspozycji zabawki i klocki edukacyjne, gry planszowe, a także dostęp do pracowni komputerowej. Mają także możliwość odrobienia zadań domowych, czytają książki i realizują swoje pasje artystyczne. Świetlica organizuje także swoim wychowankom codzienne gry i zabawy na świeżym powietrzu i dużo ruchu propagując zdrowy styl życia.

W naszej szkole wiele działań skupia się na wszechstronnym rozwoju ucznia, dlatego placówka stwarza wychowankom szerokie spektrum możliwości samorealizacji.

W ostatnich latach uczniowie o uzdolnieniach artystycznych mogli rozwijać swoje talenty w szkolnych teatrach : „Fantazja” i „Maska”, biorąc udział w wielu przeglądach i festiwalach teatralnych, w których wielokrotnie otrzymywali nagrody i wyróżnienia za indywidualne kreacje aktorskie. Uczniowie o talentach wokalnych zostali  docenieni podczas eliminacji do konkursu „Wygraj sukces”, a także wielu konkursach, przeglądach i festiwalach. Wielokrotne nagrody otrzymywał  Chór szkolny , który corocznie zajmuje wysokie miejsca na podium muzycznych konkursów, m. in. „KOPA”, „Muzyczna Jesień”.

Szkoła jest również organizatorem szkolnych i powiatowych konkursów wiedzowych. Nasi uczniowie wiele razy stawali na podium finalistów w konkursach przedmiotowych, co nie tylko było powodem do dumy dla nich, rodziców i nauczycieli, ale także otworzyło drzwi do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

 O wysokim poziomie kształcenia i trosce o właściwy rozwój uczniów świadczy, m.in. fakt, że od 1999 roku istnieje w szkole pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Otrzymaliśmy ją od Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu ,,Internet w każdej gminie”. Jako przedmiot obowiązkowy wprowadzono również elementy informatyki. Obecnie posiadamy dwie pracownie  komputerowe , które są systematycznie modernizowane w celu zapewnienia naszej młodzieży odpowiednich warunków nauki oraz zdobywania informatycznych umiejętności  i dostępu do informacji.  .

     Warto zauważyć, że także duch sportowej rywalizacji jest obecny na co dzień w szkole. Nasze dzieci wyjeżdżają na zawody sportowe, zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. Często zdobywają trofea i medale, w takich konkurencjach jak mini koszykówka, piłka nożna, pływanie, biegi przełajowe, turnieje szachowe. Sukcesy sportowe wskazują uczniom, że ciężką, wytrwałą pracą na treningach można dojść do sukcesu i sportowej samorealizacji.

W naszej placówce rozwija się prężnie działalność wolontariatu, Od samego początku jesteśmy  partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 2011 r. projekt wolontaryjny  pod nazwą „Łączymy ludzi, niesiemy pomoc” pod patronatem Prezydenta Polski  otrzymał  pierwszą nagrodę w województwie kujawsko-pomorskim.  W szkole pod kierunkiem nauczyciela, pani Ewy Szmyt działa od wielu lat Szkolne Koło PCK, którego ideą jest niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebuje oraz kształtowanie u młodzieży empatycznej i otwartej postawy wobec drugiego człowieka.

Nie można nie zwrócić uwagi na fakt, że szkoła promuje wszelkie działania w celu ochrony przyrody. Najważniejszym z wydarzeń promujących przyrodę i piękno naszego rejonu była utworzona pod patronatem naszej Szkoły – Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Buczyna” , która do dzisiaj jest chętnie odwiedzana nie tylko przez nauczycieli w celach dydaktycznych, ale  stała się także szlakiem rodzinnych spacerów i odpoczynku.

 Codzienność

Nasza placówka codziennie tętni życiem.  Uczniowie nie tylko zdobywają w niej wiedzę, ale także biorą udział w wielu różnorodnych akcjach i konkursach, które rozwijają ich zainteresowania i pasje. W szkole skupiono grono wykształconych, lubianych i oddanych nauczycieli, stale podnoszących zawodowe kwalifikacje oraz doskonalących swój warsztat. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi tworzą przyjazną i twórczą atmosferę sprzyjającą efektywnej, a także satysfakcjonującej nauce oraz pracy. Swoimi działaniami zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa, organizują optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju.

Rok szkolny 2019-2020  i  2020-2021.

Czas pandemii covid-19 przyniósł zmiany w funkcjonowaniu naszej placówki. Uczniowie i nauczyciele zmuszeni sytuacją pracują zdalnie z wykorzystaniem różnorodnych  aplikacji  komunikacyjnych. Nasza szkoła wykorzystuje sprzęt komputerowy, udostępnia go nauczycielom i uczniom. Pogłębiane i rozwijane są kompetencje informatyczne uczniów i grona pedagogicznego, a także  podejmowane różnorodne działania wspierające społeczność szkolną w warunkach izolacji.

Informacje przygotowano na podstawie zapisków kronikarskich ,,Kronika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, lata 1945-1973”, źródeł zgromadzonych  w szkolnym archiwum oraz w oparciu o opracowanie, które powstało z okazji 50 lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, a także relacji oraz wiedzy długoletnich, emerytowanych nauczycieli –  pani Marii Moskal, pani Halinie Zbieranek i pani Marii Oskwarek.

Opracowanie: Magdalena Horoszczuk, Izabela Nowak

Accessibility Toolbar