ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Historia Szkoły

Czasy przedwojenne

Dzieje i bogata tradycja Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej sięgają czasów przedwojennych. Na mocy reformy ówczesnego szkolnictwa, szkoła powszechna, czyli odpowiednik dzisiejszej szkoły podstawowej, była szkołą siedmioletnią (ostatnia klasa była przeznaczona dla uczniów nie  kontynuujących dalszej nauki).Utworzono trzy typy szkoły powszechnej: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Zgodnie z założeniami przedwojennego systemu oświaty, dopiero w lipcu 1937 roku Inspektor Szkolny w Bydgoszczy przemianował istniejącą w Nowej Wsi Wielkiej 2-klasową publiczną szkołę powszechną na publiczną szkołę powszechną stopnia pierwszego. Placówka tego typu realizowała program tylko czterech klas i niestety nie dawała uprawnień do podjęcia nauki w gimnazjum.  W tym celu należało ukończyć kolejne dwa stopnie edukacji powszechnej.

Przyjęta w 1932 roku struktura szkolnictwa obowiązywała aż do roku 1948, kiedy została zniesiona przez władze powojennej Polski.


Lata powojenne

Dzieci z Nowej Wsi Wielkiej i okolic uczyły się początkowo  w trzech oddalonych od siebie budynkach. Warunki nauki  i  pracy były bardzo trudne, stąd cała społeczność szkolna z niecierpliwością czekała na oddanie do użytku pięknego i nowoczesnego budynku nowej szkoły. Uroczyste otwarcie placówki przy ulicy Ogrodowej nastąpiło 31 sierpnia 1952 roku. Było to prawdziwe święto dla uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego i okolicznych mieszkańców, a także ówczesnego Kierownika Szkoły pana Henryka Wiśniewskiego.  Jasne i przestronne sale lekcyjne robiły ogromne wrażenie, a także stwarzały godne warunki do nauki i zabawy. Wszyscy byli dumni z nowego sprzętu, mebli oraz pomocy naukowych, w które została wzbogacona szkoła.


Lata sześćdziesiąte i dzieje późniejsze

Do lat sześćdziesiątych nauka w szkole podstawowej trwała siedem lat. Od roku szkolnego 1960/1961 rozpoczęto wprowadzanie reformy szkolnictwa. Dzieci uczęszczające od tego roku do szkoły kończyły w 1968 roku już szkołę ośmioklasową.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej od początku swojej działalności niezmiennie się rozwija. Z roku na rok staje się lepiej wyposażona i coraz bardziej kolorowa. W pięknych i barwnych salach lekcyjnych panuje doskonała atmosfera do twórczej pracy, zdobywania wiedzy oraz umiejętności i doświadczeń.

Na przestrzeni lat, liczba uczniów naszej szkoły stale wzrastała. Przez dziesięciolecia pokolenia miejscowych i okolicznych rodzin stawiały pierwsze kroki na drodze swojej edukacji w nowowiejskiej szkole pod opieką wykształconych, wykwalifikowanych i troskliwych pedagogów. Dzięki swojej ciężkiej pracy, wysiłkowi i aktywności uczniowie osiągali na przestrzeni lat liczne sukcesy. Byli częstymi uczestnikami oraz laureatami wielu olimpiad, konkursów przedmiotowych, recytatorskich, teatralnych i plastycznych. Mają na koncie także szereg osiągnięć sportowych nagradzanych medalami, pucharami i dyplomami dumnie prezentowanymi w szkolnych gablotach. Sukcesy te ogromnie wszystkich cieszą i wzmacniają nasze poczucie wartości oraz sensu ciężkiej pracy, a także realizowania pasji i zainteresowań.

W pogłębianiu i rozwijaniu zdolności oraz talentów pomagają naszym uczniom liczne koła zainteresowań działające w szkole oraz prowadzący je z wielkim zaangażowaniem nauczyciele. Od lat starają się oni sprostać wymaganiom upływającego czasu i oczekiwaniom swoich podopiecznych, w nowatorski i interesujący sposób zachęcając ich do podejmowania ambitnych działań.

Szczególnym wydarzeniem w dziejach naszej placówki było nadanie przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy 25 października 1977 roku, Zbiorczej Szkole Gminnej w Nowej Wsi Wielkiej, imienia Marii Konopnickiej, która została naszym patronem. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez samych uczniów, dzięki ich pracy w ramach czynów społecznych. Równie ważnym, doniosłym i niezapomnianym momentem w historii naszej placówki, było otrzymanie Sztandaru Szkoły. Nastąpiło to dzięki staraniom szkolnego Komitetu Rodzicielskiego, ówczesnej dyrekcji szkoły oraz ofiarności zakładów pracy, w tym bydgoskiego ,,Eltor-u”.

Wszyscy jesteśmy dumni ze szkolnego Sztandaru, szczególnie, gdy niezmiennie towarzyszy nam podczas szkolnych uroczystości  i świąt, przybliżając ideały, które niesie oraz mobilizując do  kultywowania szkolnych obyczajów i tradycji wypracowanych przez kilka pokoleń naszych uczniów.


Lata dziewięćdziesiąte

Ogromną radość sprawiło uczniom, gronu pedagogicznemu  i wszystkim sympatykom naszej szkoły, oddanie do użytku w roku szkolnym 1994/1995 nowoczesnej i przestronnej sali gimnastycznej. Od lutego 1997 roku młodzież cieszy się z nauki w części nowopowstałego budynku, w którym znajdują się sale lekcyjne spełniające wysokie oczekiwania. Obecnie należy on do Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej.

Komfortowe i godne warunki zapewnione w szkole  sprzyjają uczniom i nauczycielom oraz sprawiają, że wszyscy z przyjemnością oraz wielką radością przebywają w jej murach.


Czasy najnowsze

Kolejna reforma systemu oświaty realizowana w Polsce doprowadziła, od 1 września 1999 roku, do przekształcenia dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową.  W związku z tym, w roku szkolnym 1999/2000 uczniowie dotychczasowych klas VII stali się uczniami I klas nowo utworzonego gimnazjum. W szkole podstawowej pozostali jeszcze  w tym roku szkolnym uczniowie dawnych klas VIII, którzy byli ostatnimi uczniami szkoły ośmioklasowej sprzed reformy.

Czas nauki w szkole podstawowej jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap edukacyjny trwa trzy lata (klasy I-III) i nazywany jest kształceniem zintegrowanym. Zajęcia zintegrowane prowadzone są w każdej z najmłodszych klas przez jednego nauczyciela, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy, wspieranego przez nauczyciela języka angielskiego i religii. W trakcie kolejnych trzech lat, czyli drugiego etapu edukacyjnego, wiedzę zdobywają uczniowie klas   IV-VI, a zajęcia prowadzą nauczyciele danych przedmiotów.

Wszyscy uczniowie klas VI kończący szkołę podstawową przystępują do obowiązkowego ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, a od następnego roku szkolnego kontynuują naukę w trzyletnim gimnazjum.

 Rok szkolny 2002/2003 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne. Powstał Zespół Szkół w Nowej Wsi Wielkiej, który miał pod swoją opieką zarówno szkołę podstawową, jak i gimnazjum. Rozwiązanie to nie zdało egzaminu i niebawem powrócono do wcześniejszej struktury – organizacyjnego podziału na szkołę podstawową i gimnazjum.


Nasza codzienność

W Szkole skupiono grono wykształconych, lubianych i oddanych nauczycieli, stale podnoszących zawodowe kwalifikacje oraz doskonalących swój warsztat. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi  tworzą przyjazną i twórczą atmosferę sprzyjającą efektywnej, a także satysfakcjonującej nauce oraz pracy.

O wysokim poziomie kształcenia i trosce o właściwy rozwój uczniów świadczy, m.in. fakt, że od 1999 roku istnieje w szkole pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Otrzymaliśmy ją od Ministerstwa Edukacji Narodowe w ramach projekt ,,Internet w każdej gminie”. Jako przedmiot obowiązkowy wprowadzono również Elementy informatyki. Pracownia komputerowa jest systematycznie modernizowana w celu zapewnienia naszej młodzieży odpowiednich warunków nauki oraz zdobywania informatycznych umiejętności i dostępu do informacji.

Obecnie szkoła posiada również dobrze zorganizowaną bibliotekę, mającą znaczny księgozbiór, stołówkę i działającą przez dziewięć godzin dziennie świetlicę, a także wspomnianą wcześniej salę gimnastyczną.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej jest prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego – Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka, który wspiera wysiłki dyrekcji szkoły i dokłada wszelkich starań zmierzających do rozwoju placówki, zarówno w wymiarze podnoszenia jakości kształcenia, jak i wzmocnienia szkolnej bazy lokalowej.

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w Nowej Wsi Wielkiej i okolicznych miejscowościach należących do gminy: Dąbrowie Wielkiej, Dobromierzu, Tarkowie, Leszycach i Januszkowie.

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej liczy 18 oddziałów, w których w roku szkolnym   2009/2010 uczy się  343  dzieci.

Reprezentantem interesów uczniów jest Samorząd Uczniowski organizujący różnorodne uroczystości oraz akcje, a także kreujący wewnątrzszkolną aktywność uczniowską. Organem wspierającym szkołę jest Rada Rodziców.

Informacje przygotowano na podstawie zapisków kronikarskich ,,Kronika Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, lata 1945-1973”, źródeł zgromadzonych w szkolnym archiwum oraz w oparciu o opracowanie, które powstało z okazji 50. lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej, a także relacji oraz wiedzy długoletnich, emerytowanych nauczycieli –  pani Marii Moskal i pani Marii Oskwarek.

opracowanie: Magdalena Horoszczuk