PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

PROGRAM PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

W NOWEJ WSI WIELKIEJ

 

„…Organizacja samorządności w szkole polega na tym,

By oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele,

Stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

CELE DZIALANIA SU W SZKOLE

 1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

 2. Ukształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

 3. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).

 4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

 5. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 7. Kształtowanie umiejętności planowania zadań i ich urzeczywistniania.

 

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Biorąc pod uwagę niski poziom dojrzałości społeczno – emocjonalnej uczniów szkoły podstawowej idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,

 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,

 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

Program uwzględnia bogate i wszechstronne tradycje szkolne, środowiskowe, religijne, patriotyczne, w których dzieci uczestniczą w sposób aktywny i zaangażowany. Działania zawarte w tym programie stanowią źródło życiowych doświadczeń ucznia. Niektóre z nich wyzwalają spontaniczną aktywność dzieci i umożliwiają podejmowanie pewnych działań oraz wielu różnych ról społecznych.

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

 • Uczenie się dzieci i młodzieży demokratycznych form współżycia społecznego.

 • Ukształtowanie się u uczniów postaw świadczących o gotowości do bezinteresownych świadczeń i pracy dla innych ludzi.

 • Rozumienie przez uczniów odpowiedzialności, prawa do odrębności przekonań, tolerancji dla innych.

 • Pojmowanie znaczenia prawdziwego autorytetu.

 • Uwrażliwianie na potrzeby innych.

 • Umocnienie się w przekonaniu o ważności jednostki i grupy.

 

PRIORYTET 1:

Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawie szkoły.

 

ZADANIE GŁÓWNE DLA SAMORZĄDU:

Promowanie wiedzy na temat praw ucznia i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2012/2013

 • Wybór samorządów klasowych

 • Wybór zarządu Samorządu Uczniowskiego

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013

 • Prowadzenie Księgi Protokołów

IX

IX

 

IX

 

 

Cały rok

Przedstawienie Planu Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013

 • Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

IX

Przygotowanie gazetki ściennej promującej działalność Samorządu Uczniowskiego. Aktualizacja strony internetowej szkoły

 • Gazetka

 • Strona internetowa szkoły

Cały rok

Prawa i obowiązki ucznia

 • Gazetka ścienna

 • Gazetka szkolna

Cały rok

 

PRIORYTET 2:

Przedstawienie Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców wniosków, opinii, potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły.

 

ZADANIE GŁÓWNE DLA SAMORZĄDU:

Reprezentowanie społeczności uczniowskiej i ich potrzeb.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Uczestnictwo w spotkaniach z Dyrektorem Szkoły, radach pedagogicznych oraz spotkaniach Rady Rodziców

 • Wnioski o dofinansowanie działań Samorządu Uczniowskiego

 • Protokoły spotkań

Według potrzeb

Uczestnictwo w zebraniach Samorządu Uczniowskiego

 • Protokoły z zebrań Samorządu Uczniowskiego

 • Prowadzenie teczki Samorządu Uczniowskiego

Cały rok

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

 • Sprawozdania

Koniec I i II półrocza

 

PRIORYTET 3:

Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra.

 

ZADANIE GŁÓWNE DLA SAMORZĄDU:

Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi, realizacja akcji charytatywnych i programów pozaszkolnych, organizacja konkursów.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Dzień tolerancji. Dzień życzliwości i pozdrowień

 • Współpraca z pedagogiem szkolnym

XI

Akcja „Góra grosza”

 • Akcja plakatowa

 • Zbiórka pieniędzy

 • Sprawozdanie z akcji

 • Informacje na stronie internetowej szkoły

XI-XII

Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza

 • Sprawozdania ze wspólnych akcji

Cały rok

Konkursy świąteczne:

 • Najładniej przystrojona sala lekcyjna

 • Oryginalna kartka świąteczna

 • Najładniejsza i najbardziej oryginalna palma wielkanocna

 • Organizacja konkursów

Okresy przedświąteczne

Konkurs „Klasa na medal”

 • Organizacja konkursu

Koniec I i II półrocza (finał)

Program społeczny „Szkoła bez przemocy”/Dzień „Szkoły bez przemocy”

 • Rejestracja w programie

 • Zamieszczanie informacji na gazetce ściennej i w gazetce szkolnej

 • Aktualizacja strony internetowej szkoły

 • Wykonanie plakatów

 • Sprawozdanie z działań szkoły w ramach programu

Cały rok

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

 • Zaproszenie gości

 • Przygotowanie sali

VI

 

 

PRIORYTET 4:

Organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej i naukowej w szkole.

 

ZADANIE GŁÓWNE DLA SAMORZĄDU:

Pomoc w organizowaniu i organizowanie imprez szkolnych.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

 • Apel

IX

Dzień Chłopaka

 • Gazetka ścienna

 • Koncert życzeń

IX

Dzień Edukacji Narodowej
i Jubileusz Szkoły

 • Wykonanie kartek z życzeniami dla nauczycieli

 • Złożenie życzeń pracownikom szkoły

X

Andrzejki

 • Zabawa andrzejkowa

 • Wróżby na przerwie

XI

Karnawał

 • Bal karnawałowy

I

Walentynki

 • Czerwony strój

 • Przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

 • Rozdanie kartek walentynkowych

II

Dzień Kobiet

 • Wykonanie kartek z życzeniami

 • Koncert życzeń

III

Dzień Wiosny

 • Konkurs „Najciekawsze przebranie”

III

Dzień Dziecka

 • Bal bohaterów książkowych”

VI

 

PRIORYTET 5:

Promowanie postaw patriotycznych.

 

ZADANIE GŁÓWNE DLA SAMORZĄDU:

Reprezentowanie szkoły na uroczystościach patriotycznych.

 

Zadanie do realizacji

Forma realizacji

Termin

Rocznica wybuchu II wojny światowej

 • Delegacja na cmentarz

IX

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 • Delegacja na uroczystości

XI

Apele z okazji 11 Listopada
i 3 Maja

 • Współorganizowanie uroczystości

XI/V

 
_dsc9728.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 213 gości 

Statystyka

Odsłon : 625243

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016