StartSzkołaPedagog

Pedagog

Pedagog szkolny - mgr Iwona Puzio

Godziny pracy pedagoga

poniedziałek:      8.00 - 14.30

wtorek:            9.00 - 13.30

środa :             8.00 - 11.30

czwartek:       10.00 - 13.35

14.35 - 17.00

piątek:            9.00 - 13.30

 

 

Największą wartością, której są podporządkowane

wszelkie poczynania pedagoga, jest dziecko i jego dobro.

 

 

Pedagog szkolny jest to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełnienia, pogłębienia i rozszerzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej przez nauczycieli.

Do głównych zadań pedagoga należy w szczególności udzielanie, organizowanie i współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, a w szczególności:

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron uczniów;

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

3) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;

4) współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Dyrekcją Szkoły oraz Radą Rodziców, w ustalaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój dzieci i młodzieży, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

5) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów

szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu

wychowawczego i profilaktyki szkoły;

7) współdziałanie z wychowawcami klas, Radą Rodziców i administracją szkolną

w organizowaniu opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji

życiowej;

8) współpraca z osobami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problemami

pomocy społecznej i specjalistycznej oraz działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

9) prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

10) prowadzenie dokumentacji.

Zadania pedagoga, o których mowa realizowane są w szczególności w formie:

 • Zajęć integracyjnych

 • Zajęć i akcji profilaktycznych

 • Zajęć wychowawczo-edukacyjnych (m.in. zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozpoznawania i wyrażania uczuć, tolerancji, agresji, przemocy, konfliktów w grupie i sposobów ich rozwiązywania, radzenia sobie ze stresem)

 • Specjalistycznych zajęć (grupowych lub indywidualnych) o charakterze terapeutycznym

 • Porad dla uczniów

 • Porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców

 • Porad i konsultacji dla nauczycieli

 • Wywiadów środowiskowych

 • Badań diagnostycznych ( ankiety, testy, itp.)

 • Tworzenia dokumentów szkolnych ( szkolny program wychowawczy i profilaktyki, procedury postępowania w sytuacjach trudnych )

Pedagog szkolny podejmuje akcje i przedsięwzięcia, które na stałe wpisały się w kalendarz życia szkoły.

1.” Dzień Życzliwości i Pozdrowień”

Cele akcji:

 • kształtowanie postawy wzajemnej życzliwości,

 • rozwijanie empatii i prawidłowych relacji międzyludzkich,

 • utrwalanie zwrotów grzecznościowych,

 • stwarzanie okazji do przeżywania przyjemnych uczuć,

 • wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole.

Podczas trwania akcji działają punkty pocztowe, które przyjmują kartki z miłymi słowami. Następnie szkolni listonosze dostarczają je do adresata.

 

2. Dzień Szkoły bez Przemocy”

Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem agresji i przemocy rówieśniczej. Tego dnia organizowane są wystawy, spektakle, happeningi, apele, zajęcia psychoedukacyjne oraz konkursy.

3. Świąteczny Prezent”

Celem akcji jest niesienie pomocy dzieciom najbardziej potrzebującym. Dzięki hojności sponsorów około 50 uczniów naszej szkoły otrzymuje świąteczne paczki.

4. „Wiosenny Przegląd Talentów”

 

Cele akcji:

 

 • stworzenie warunków do prezentowania przez uczniów swoich umiejętności i talentów,

 • promowanie ucznia zdolnego,

 • wytworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w szkole,

 • integracja społeczności szkolnej

 

Drogi Uczniu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • Chciałbyś pomóc innym , nie wiesz w jaki sposób

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ!

Drogi Rodzicu! Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

 • Masz pytania dotyczące wyników w nauce i jego funkcjonowania w szkole

 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się zwrócić

 • Szukasz pomocy

Zapraszam Serdecznie

Opracowała : Iwona Puzio

« poprzednia następna »

 
img_4439.jpg

 

OKE Gdańsk

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Statystyka

Odsłon : 630576

LogowanieChór Szkolny 2016/2017


Chór Szkolny 2015/2016