PROGRAM "CYFROWA SZKOŁA"

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej jest jedyną w gminie, jedną z 25 w województwie i jedną z 400 w kraju, które zostały zakwalifikowane do udziału w pilotażowym programie Cyfrowa Szkoła. Jest to program rządowy ukierunkowany na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Realizacja programu przebiega w dwóch etapach:

 

 • I etap- złożenie wniosku, wybór, zakup i instalacja sprzętu w szkole (kwiecień- grudzień 2012 r.)

 • II etap- najistotniejszy z punktu widzenia założeń programu , czyli realizacja zadań dotyczących wdrażania TIK w procesie nauczania (styczeń- czerwiec 2013 r.)

Dzięki środkom z budżetu państwa i gminy nasza szkoła otrzymała:

 • 46 laptopów uczniowskich wraz z oprogramowaniem

 • 2 laptopy nauczycielskie

 • 1 tablicę interaktywną z projektorem krótkoogniskowym

 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne

 • wizualizer

 • urządzenie do wideokonferencji

 • bezprzewodową sieć (kontroler Wlan, punkty dostępowe, ruter)

Zakłada się, iż udział w programie przyczyni się do zmiany nauczania/uczenia się. Podstawa programowa realizowana będzie przy wykorzystaniu technologii informacyjno - komunikacyjnych jako dodatkowych narzędzi pozwalających na wzbogacenie i urozmaicenie lekcji z przedmiotów w klasach IV-VI. Planuje się, że zastosowanie w szerszym zakresie narzędzi informatycznych wpłynie na wzrost zaciekawienia, zainteresowania i motywacji uczniów do nauki, a co za tym idzie przyczyni się do polepszenia ich wyników w nauce. Zaplanowane działania będą realizowane zgodnie z tempem i możliwościami zintegrowania pomocy dydaktycznych oraz realizacji szkoleń i nabierania doświadczeń przez nauczycieli w okresie trwania projektu pilotażowego. Obecnie zespół nauczycieli uczących w klasach IV-VI został przeszkolony w zakresie korzystania z systemu centralnego zarządzania siecią wewnętrzną z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, przeszedł również szkolenie online dotyczące tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych. Ponadto dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy programu uczestniczą systematycznie w szkoleniach organizowanych przez platformę Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie wypracowują i upowszechniają dobre praktyki edukacyjne w zakresie stosowania TIK. Na czas trwania projektu w naszej szkole został opracowany harmonogram zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem TIK dla klasach IV-VI. Zgodnie z harmonogramem nauczyciele różnych przedmiotów prowadzą lekcje, podczas których uczniowie pracują między innymi z laptopami. Korzystają z różnych programów komputerowych oraz platform internetowych, na których znajdują się ciekawe zasoby edukacyjne.

Nasza szkoła od 6 lat systematycznie jest wzbogacana w nowoczesne środki dydaktyczne. Na chwilę obecną oprócz pracowni komputerowej z 2005 r. posiadamy 2 mobilne pracownie komputerowe, 8 tablic interaktywnych, komputer w każdej sali lekcyjnej, centrum multimedialne w bibliotece, dostęp do bezprzewodowego Internetu w każdym miejscu w szkole.

Program Cyfrowa Szkoła to jeden z kilku programów realizowanych w gminie Nowa Wieś Wielka na rzecz rozwijania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych. Samorząd włączył się już w realizację następujących projektów:

 • Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej

 • Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Nowa Wieś Wielka w ramach POIG 8.3 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

 

Justyna Łukaszewicz

Dyrektor Szkoły