ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

I. Warunki zatrudnienia:

 1. miejsce pracy – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej
 2. forma zatrudnienia – umowa o pracę,
 3. wymiar zatrudnienia – pełny etat,
 4. praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Szkoły.

II. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była karana
 5. stan zdrowia pozwala na pracę na ww. stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 2. poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
 3. łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność zgodnej pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. preferowane uprawnienia elektryczne (podnoszą wartość oferty).

IV. Zakres zadań i obowiązków (ogólnie):

 1. przeprowadzanie prac gospodarczych: porządkowych, remontowych, budowlanych itp. na terenach i obiektach należących do szkoły,
 2. wykonywanie prac związanych z awariami (np. naprawa urządzeń sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych),
 3. obsługa elektronarzędzi (np. wiertarki, wkrętarki, kosiarki, pilarki, nożyc do żywopłotu),
 4. kontrola sprawności urządzeń i sprzętu szkolnego, prace naprawcze,
 5. współpraca z pozostałymi pracownikami szkoły przy realizacji ich zadań,
 6. wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki oraz potrzeb placówki w ramach zakresu czynności.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys (CV),
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,
 4. oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Druki ww. oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego do pobrania z sekretariatu szkoły lub ze strony www.spnww.polskaszkola.pl.
 2. Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub kierować na adres:
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka z dopiskiem na kopercie: „Konserwator”. Termin składania ofert: 20 czerwca 2024 r.  do godziny 12.00.
 3. O terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Dyrektor szkoły

Justyna Łukaszewicz

Comments are closed.

Accessibility Toolbar