ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:00

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

OFERTA PRACY na stanowisko konserwatora

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

2. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada co najmniej wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4) nie była karana (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5) brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

6) stan zdrowia pozwala na pracę na ww. stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) doświadczenie pracy na podobnym stanowisku (podnosi wartość oferty),

2) umiejętność dobrej organizacji pracy,

3) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),

4) łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista,

5) umiejętność zgodnej pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,

6) uprawnienia elektryczne.

4. Zakres zadań i obowiązków (ogólnie):

1) kontrola sprawności urządzeń i sprzętu szkolnego,

2) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu,

3) prace związane z konserwacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w zakresie podstawowym,

4) planowanie i przeprowadzanie prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym,

5) prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym,

6) prace porządkowe wokół obejścia szkoły,

7) obsługa elektronarzędzi,

8) utrzymywanie w porządku boiska szkolnego oraz terenów zielonych,

9) pomoc przy organizacji wydarzeń szkolnych,

10) współpraca z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny,

2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik- do pobrania z sekretariatu szkoły lub ze strony www.spnww.polskaszkola.pl ).

6. Informacje dodatkowe:

1) Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub kierować na adres: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko konserwatora”.

2) Termin składania ofert: 16 grudnia 2022 r.

3) Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.

4) Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Comments are closed.