ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Opieka Profilaktyczna

INFORMACJE DLA RODZICÓW ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W NOWEJ WSI WIELKIEJ

Podstawa prawna:  Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami  z dnia 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078)

 1. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:
  – profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  – promocję zdrowia;
  – opiekę stomatologiczną.
 2. Podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych – świadczeniodawcą jest:
  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej
 3. Profilaktyczna opieka zdrowotna. Zgodnie z treścią nowych przepisów profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana jest nad uczniami w przypadku braku sprzeciwu rodziców ucznia złożonego w formie pisemnej  świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce szkolnej wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.
 4. Świadczenia ogólnostomatologiczne. Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinetach świadczeniodawcy.
 5. Sprzeciw i zgoda są wyrażane wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Szkoła w ramach współpracy ze świadczeniodawcą może organizować techniczne warunki do zbierania sprzeciwów i zgód, może również po ich zebraniu utworzyć własny wykaz uczniów korzystających z opieki zdrowotnej, aby zapewnić właściwe warunki organizacyjne w szkole do jej świadczenia. Zebrane sprzeciwy i zgody są przekazywane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji.
  Wzór  sprzeciwu  na profilaktyczną opiekę zdrowotną i wzór zgody na świadczenie stomatologiczne  zostaną umieszczone  na stronie szkoły  w zakładce Dokumenty, po uprzednim przekazaniu przez świadczeniodawcę.
 6. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole.  Ustawa o pomocy zdrowotnej określa zasady sprawowania opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole, która jest realizowana przez pielęgniarkę szkolną – wymagana zgoda rodziców. W tym przypadku, w celu zapewnienia właściwej opieki konieczna jest współpraca pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami oraz dyrektorem i pracownikami szkoły. Współpraca obejmuje wspólne określenie sposobu opieki nad uczniem, który dostosowany jest do stanu zdrowia ucznia w sytuacji konieczności podawania leków oraz wykonywania innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole.
  Dopuszczona została możliwość podawania leków i wykonywanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole przez pracowników szkoły wyłącznie za ich pisemną zgodą. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych tych uczniów.
 7. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
 • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
 • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
 • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
 • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
 • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 • prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Justyna Łukaszewicz
dyrektor szkoły

Accessibility Toolbar