ul. Ogrodowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły Wicedyrektor

tel./fax 52/3812-859

tel. 881231233

Wicedyrektor

Intendent

tel./fax: 52/3812-314

Świetlica

Godziny: 06:00 - 16:30

tel. 881231207

Sekretariat Budynek B Dyrektor Szkoły

tel./fax 52/3812-859 spnww@nowawieswielka.pl

Sekretariat Budynek A Wicedyrektor / Intendent

tel./fax: 52/3812-314

ul. Ogrodowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

Doradztwo zawodowe


Organizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej

Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu całego  roku szkolnego, zgodnie z harmonogramem działań WSDZ. Swoim zakresem obejmują wszystkich uczniów począwszy od klas najmłodszych. We wszystkich  klasach odpowiedzialni za realizację planu doradztwa zawodowego są nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, wychowawcy, pedagodzy, nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy świetlicy. Ponadto w klasach VII-VIII zajęcia w wymiarze 10 godzin rocznie z każdą klasą prowadzi doradca zawodowy.

Założenia

              Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór drogi edukacyjnej oraz zawodu jest procesem długotrwałym, na który składają się decyzje  podejmowane na przestrzeni wielu lat,
 • do wyboru zawodu potrzebne są: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy,
 • na wybór zawodu wpływa wiele czynników, m.in.: temperament, charakter jednostki, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności, umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki,
 • działania w ramach WSDZ muszą być zaplanowane i realizowane według harmonogramu pracy szkoły,
 • WSDZ obejmuje grupową i indywidualną pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną),
 • realizatorami WSDZ są: wyznaczony przez dyrektora koordynator, nauczyciel doradztwa zawodowego, pedagodzy, psycholog, wychowawcy, nauczyciele przedmiotu, nauczyciele biblioteki oraz wychowawcy świetlicy.
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i synchronizowany jest przez szkolnego koordynatora, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

Cele

Celem  głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do:

 • podjęcia trafnych decyzji dotyczących dalszej edukacji, zgodnej z zainteresowaniami  i uzdolnieniami,
 • wyboru zawodu,
 • roli pracownika na współczesnym rynku pracy wymagającym ciągłych zmian,
 • przygotowanie uczniów do elastyczności na rynku pracy i kształtowanie postawy uczenia się przez całe życie,
 • kształtowanie proaktywnych postaw względem własnego rozwoju.

Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice i Wychowawcy
dzisiaj pojawiło się Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Link w załączeniu:https://liblink.pl/0xVugKjKM6

Warto zapoznać się z treścią dokumentu.

Ważne informacje znajdziesz TU:
1.https://liblink.pl/x1YiJlekkS
2.Linki z załączników – szkoły

Urszula Dzierżawska
Doradca zawodowy

Accessibility Toolbar